Select Page

ผู้บริหาร ศอ.บต.

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ

เลขาธิการ ศอ.บต.

นายประสิทธิ์ ชูเมือง

นายประสิทธิ์ ชูเมือง

รองเลขาธิการ ศอ.บต.

พื้นที่รับผิดชอบ
จ.สงขลา และ จ.สตูล

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์

รองเลขาธิการ ศอ.บต.

พื้นที่รับผิดชอบ
จ.ยะลา

นายกิตติ สุระคำแหง

นายกิตติ สุระคำแหง

รองเลขาธิการ ศอ.บต.

พื้นที่รับผิดชอบ
จ.ปัตตานี

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร

รองเลขาธิการ ศอ.บต.

พื้นที่รับผิดชอบ
จ.นราธิวาส

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1. นายบุญธรรม มุณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) 089-9796034
2. นางสาวนฤมล นุตยะสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 089-6818785
3. นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 081-9592168
4. นายบุญช่วย  หอมยามเย็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต (ปค.) 084-7000148
5. นายประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 089-2940505
6. นายสุทธิชัย สุขสีเสน ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงพลังงาน (พน.) 074-307067
7. นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมการพัฒนาชมุชน (พช.) 061-3851390
8. นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 089-9796010
9. นางสาวศรีพร  เกิดคง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (บก.) 092-2728963
10. นางกุลธารินท์  โรจนสุรสีห์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 081-5371194
11. นายกิจจา ศรีเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงแรงงาน (รง.) 089-7345598
12. นางกนกรัตน์  เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 089-1331224
13. นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.) 073-274469
14. นายชนธัญ แสงพุ่ม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2561