Select Page

วิสัยทัศน์

มุ่งบูรณาการและดำเนินการงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง นำสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พันธกิจ

1. บูรณาการและขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับศักยถาพและวิถีชีวิตของประชาชน
  2. อำนวยความเป็นธรรม คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ อันเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ รวมทั้งสนับสนุนแนวทางสันติสุข
  3. สร้างความเข้าใจอันดีต่อสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งในและต่างประเทศ