Select Page
นายประสิทธิ์ ชูเมือง

นายประสิทธิ์ ชูเมือง

รองเลขาธิการ ศอ.บต.

วันที่ดำรงตำแหน่งซีไอโอ  :    8 มีนาคม 2561

เลขที่คำสั่งแต่งตั้ง  :     ที่ 1135/2560 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561