Select Page

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบในการ ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศอ.บต.  ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 กำหนดให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่สอบฯ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบในการ ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตามเอกสารแนบที่ส่งมาด้วยนี้